Realizované stavby

Vybudování podzemních kontejnérů ve města Hlinsku

Investor: Město Hlinsko

Vybudování podzemních kontejnérů v lokalitě Tylovo náměstí, Wilsonova ulicea Klicperova ulice. Každé místo se skládá ze 4 kontejnerů o objemech 2x5m3 a 2x3m3 . Součástí prací bylo provedení povrchových úprav. Více


Rekonstrukce rybníku Beranka

Investor: Obec Svinčany

Oprava původního opevnění koryta toku (kamenných zdí a kamenné dlažby), včetně opravy kamenných stupňů v obci Krouna v ř.km 17,200 – 18,750, oprava meliorační výustě DN1200 a oprava výustě DN900 z MVN Více


Krounka, Krouna, oprava úpravy, ř.km 17,200-18,750

Investor: Povodí Labe, státní podnik

Oprava původního opevnění koryta toku (kamenných zdí a kamenné dlažby), včetně opravy kamenných stupňů v obci Krouna v ř.km 17,200 – 18,750, oprava meliorační výustě DN1200 a oprava výustě DN900 z MVN Více


Moravany – výstavba nové ČOV a odtoku z ČOV

Investor: Obec Moravany

Novostavba ČOV ve stávajícím areálu a novostavbu výtlaku vyčištěné vody z ČOV. Po výstavbě a zprovoznění nové ČOV došlo ke zrušení objektů stávající ČOV (oběhové aktivace, lapáku písku, štěrbinové nádrže, čerpací stanice a dosazovací nádrže). Stávající provozní budova v areálu zůstala zachována. Více


Odkanalizování obce Lozice

Výstavba splaškové gravitační a tlakové kanalizace včetně čerpacích stanic s vystrojením (technologickým a elektro a dálkový přenos) a přípojkami NN. Součástí díla je provedení domovních přípojek ukončených PVC revizní šachtou a provedení oprav zpevněných a nezpevněných komunikací. Více


Splašková kanalizace a ČOV Miřetice

Investor: Obec Miřetice

Výstavba splaškové gravitační a tlakové kanalizace, včetně čerpacích stanic s technologickým vystrojením a přípojkami NN. Součástí je výstavba nové ČOV pro 1000 EO včetně technologického vystrojení. Dále byly provedeny opravy komunikací a zpevněné plochy z živičných povrchů, přeložka vodovodu a vodovodní přípojka pro ČOV. Více


Splašková kanalizace Bělá - Radim

Investor: Město Luže

Výstavba splaškové gravitační a tlakové kanalizace, včetně čerpacích stanic s vystrojením. Součástí díla je provedení domovních přípojek ukončených PVC revizní šachtou a provedení oprav zpevněných a nezpevněných komunikací. Více


Sběrný dvůr Hlinsko – stavební část

Investor: Sdružení obcí mikroregionu Hlinecko

Výstavba skladového objektu ze skeletové ocelové konstrukce opláštěné PUR panely, montovaný přístřešek z ocelové konstrukce pro kontejnery, zpevněné plochy ze živičných směsí. Výstavba oplocení s posuvnou bránou, vybudování areálové kanalizace včetně přípojky elektro a osvětlení. Více


První
1 2 3 4 5
Poslední