předchozí další zavřít

Vodohospodářské stavby

ČOV Chrudim – dešťová zdrž

Investor:

Vodovody a kanalizace Chrudim

Typ:

Generální dodávky staveb

Termín:

02/2017 - 10/2017

Pro Vodovody a kanalizace Chrudim, a.s. jsme doplnili stávající technologii čistírny odpadních vod.

Účelem stavby bylo efektivně omezit množství odpadní vody, které přepadávalo přes odlehčovací komoru v rámci areálu čistírny odpadních vod (ČOV) Chrudim do vodoteče Chrudimka. Nyní je voda protékající odlehčovacím potrubím zavedena do nově vybudované dešťové zdrže o objemu 2 x 750 m3. Přítok do dešťové zdrže je vybaven strojními česlemi.

Předmětem stavby byly následující stavební objekty a provozní soubory:

Dešťová zdrž
Dešťová zdrž o objemu 2 x 750 m3, kanalizační výtlak zachycené vody zpět do technologie, manipulační plochy, elektropřípojka, přípojka provozní vody, terénní úpravy;

Kanalizace
Přítokové a odtokové potrubí DN 1000, doplnění hradítek do nátokové šachty, odtoková komora;

Lapák štěrku
Osazení lapáku štěrku, posun česlí ve stávajícím žlabu;

Přeložky sítí
Přeložka kanalizace – stoka PK, DN 300, dl. 19,5 m, stoka PK-1 DN 300, dl. 20,2 m
Přeložka vodovodu P1, PE 100 110 x 6,6 mm, dl. 8,0 m;
Přeložka vodovodu P2, PE 100 90 x 5,4 mm, dl. 9,8 m;
Přeložka vodovodu P3, PE 100 90 x 5,4 mm, dl. 11,6 m.

Dešťová zdrž – technologie
Strojně stírané česle, čerpadlo Q = 20,0 l/s, H = 7,5 m

Lapák štěrku – technologie
Drapák s jeřábovou dráhou;

Úprava měrného profilu
Úprava měrného žlabu, osazení klimatizovaného automatického zařízení pro odběr vzorků, úprava spínání vzorkovače dle diference průtokoměrů, rekalibrace.

Celou stavbu realizovala společnost Chrudim 2020 (LB 2000, s.r.o. a INSTAV Hlinsko, a.s.)