POVOLEN DOWNLOAD
POVOLEN DOWNLOAD
POVOLEN DOWNLOAD
POVOLEN DOWNLOAD
POVOLEN DOWNLOAD
POVOLEN DOWNLOAD
POVOLEN DOWNLOAD
POVOLEN DOWNLOAD
POVOLEN DOWNLOAD
POVOLEN DOWNLOAD
POVOLEN DOWNLOAD

Sběrný dvůr pro obec Pomezí

Typ: Pozemní stavby
Investor: Obec Pomezí

Sběrný dvůr je ocelová skladová hala o rozměrech 25 x 8 m se sedlovou střechou. Součástí haly je vetknutá zděná část pro kancelář, denní místnost a sociálním a sanitárním zařízením (šatna, sprcha, záchod a umývadlo).

V rámci stavby se dále vybudovala zpevněná plocha o výměře přes 1000 m2, vodovodní přípojky, splašková kanalizace včetně jímky, dešťová kanalizace včetně vsakovacího objektu, přípojky elektrické energie, úpravy napojení na místní komunikaci a oplocení areálu.

Pro ochranu haly byl proti stékající vodě z polí vybudován vodní val a odtokové žlaby.

„Sběrný dvůr bude sloužit pro příjem odpadů od fyzických osob. Odpad bude po vstupní kontrole a případném dotřídění ukládán do určených shromažďovacích prostředků a poté předáván příslušné oprávněné osobě k využití a odstranění odpadu. Nebezpečné odpady budou skladovány ve skladu na mobilních záchytných ocelových vanách, které budou kryty pororošty.“ Zdroj: Pomezský zpravodaj 02/21

Realizací stavby dojde ke zkvalitnění nakládání s odpady.

Projekt je realizován pro obec Pomezí a je spolufinancován Evropskou unií – Fondem soudržnosti v rámci Operačního programu Životní prostředí.